آنچه از قراردادهای بیم باید بدانیم ؟در قرار داد چگونه مبلغ را تعریف نماییم ؟ چگونه دریافتی ها را دستی بندی کنیم ؟ وظایف کارفرما و پیمانکار چیست ؟ LOD در قرارداد چیست ؟

 

قراردادهای پیمانکاری دارای اصول و دسته بندی هایی می باشد که در صورت عدم اگاهی به جزییات آن می تواند در طول پروژه برای طرفین و بیشتر از همه پیمانکار باعث مشکلات فراوانی شود ، در قرار دادها با توجه به موضوع قرارداد بند ها و تبصره های مختلفی وجود دارد .

اما اگر بخواهیم به صورت خاص بررسی کنیم  قراردادهای بیم BIM را، دراین قرار دادها باید بدانیم که تیم مدلسازی مشاور است نه پیمانکار ، این خیلی مهم می باشد که کارفرما به این علم برسد که تیم بیم BIM به ایشان و پروژه مشورت های کلیدی خواهد داد و نظر تیم بیم BIM به اندازه مشاور معماری ، سازه و تاسیسات نیز دارای اهمیت است ، شاید آنچه امروزه در پروژه های ایران حاکم است ، جایگاه تیم بیم BIM به عنوان یک مدلساز یا سه بعدی کننده پروژه بوده و بازهم در پایان طراحی ها باشد ، اما آنچه که بیم BIM به دنبال آن است ساخت و طراحی کامل پروژه حتی قبل از گودبرداری پروژه می باشد تا به توان قبل از هرگونه اجرایی مشکلات پروژه را دیده و برای آن تدابیر لازم را بکار گرفت بنابراین این تیم بیم BIM هست که نظارت بر هماهنگی تمامی مشاورین و نقشه های آنها را دارد.

خوب پس در گام اول و در بخش ابتدایی قرارداد ما یک کارفرما و یک مشاور بیم داریم که باید جزییات اطلاعات آنها به طور ریز اعلام گردد ، در شرکت ها شماره ثبت و افراد مسئول و در قرار دادهای شخصی اطلاعات یک شخص به عنوان مسول هر طرف باید قید گردد

در گام دوم موضوع قرارداد ذکر می گردد ، به عنوان مثال : مدلسازی دیجیتال پروژه ................. و پیاده سازی فرآیند بیم BIM در این پروژه برای بخش های معماری ، سازه ، تاسیسات و برق

در گام سوم مبلغ قرار داد ذکر می گردد که در پروژه های مختلف نحوه قیمت گذاری متفاوت است و در پروژه های BIM بیم به صورت مترمربع قیمت گذاری می گردد بنابراین در این بند مبلغ هر مترمربع و همچنین مبلغ کل باید ذکر گردد

دراین بخش باید تبصره ای باز شود و در آن نحوه پرداخت ذکر گردد این امر بستگی به نظر دو طرف دارد و باتوجه به مبلغ و نوع پروژه متفاوت است اما باز در پروژه های بیم BIM دو روش مرسوم تر می باشد:

روش اول دسته بندی بر اساس بخش های معماری ، سازه ، مکانیک و برق است که با توجه به کاربری پروژه وزن دهی آنها متفاوت است ، برای شفاف تر شدن این موضوع مثال زیر را در نظر بگیرید:

در یک پروژه بیم BIM برای ساختمانی با کاربری اقامتی قطعا بخش معماری پرکارتر و سنگین تر از بخش تاسیسات است و یا در یک پروژه درمانی و بیمارستان تاسیسات سنگنین تری داریم بنابراین برای کاربری اقامتی باید درصد بیشتر پرداخت پس از پایان یافتن بخش معماری و برای کاربری درمانی پس از پایان بخش تاسیسات می باشد.

روش دوم دسته بندی وزن دهی بر اساس شرح خدمات می باشد . ادامه دارد ...


آنچه در جلسه آتی خواهیم داشت : وزن دهی بر اساس شرح خدمات ، تعهدات مشاور و کارفرما ...