تفاوت Naviswork با MSP

تفاوت Naviswork با MSP ویژه

در این بخش به بحث زمان بندی پروژه و تفاوت های Naviswork و MSP پرداخته ایم و ...

تفاوت بین BIM و CAD

تفاوت بین BIM و CAD ویژه

در این بخش به ویژگی های BIM و CAD و تفاوت های هرکدام پرداخته ایم و ...

6 مزیت برتر BIM

6 مزیت برتر BIM ویژه

در این بخش به 6 مزیت برتر BIM پرداخته ایم و هرمورد را به اختصار توضیح داده ایم و ...

تاریخچه BIM

تاریخچه BIM ویژه

در این بخش به تاریخچه بیم و تغییرات و تاثیرات آن در سال های گذشته پرداخته ایم و اینکه آینده بیم چیست؟!