Annotate و Text در اتوکد

Annotate و Text در اتوکد ویژه

در این بخش به تنظیمات نوشتاری متون از جمله فونت ، استایل و اندازه متن ها و ایجاد حالت های شخصی پرداخته ایم و ...

Snap و Overkill در اتوکد

Snap و Overkill در اتوکد ویژه

در این بخش به دستورات Snap و Overkill در اتوکد و تنظیمات آن پرداخته ایم و ...

پنل Properties در اتوکد

پنل Properties در اتوکد ویژه

در این بخش به پنل Properties و یا دیتیل های موجود در هر موضوع پرداخته ایم و ...

Fillet و Chamfer در اتوکد

Fillet و Chamfer در اتوکد ویژه

در این بخش به دستورات Fillet و Chamfer و موارد کاربرد آن ها در اتوکد پرداخته ایم و ...

Arc یا کمان در اتوکد

Arc یا کمان در اتوکد ویژه

در این بخش به ترسیم Arc و یا کمان و انواع روش های ترسیم آن در اتوکد پرداخته ایم و ...

Circle در اتوکد

Circle در اتوکد ویژه

در این بخش به ترسیم Circle یعنی دایره در اتوکد و روش های ترسیم آن پرداخته ایم و ...