آموزش رویت

مدارک پروفشینالی شهریار مطلبی از آتودسک آمریکا

 

  

 

بیم مدلر فرهاد طبایی

(مشغول به کار در خانه مدرن پاسارگاد)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان_بیم فمیلی_توربوداینامو

 

 

بیم مدلر ماری عمرانی

(مشغول به کار در کشور آلمان)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان_بیم فمیلی

 

 

بیم مدلر رضا زارع

(مشغول به کار در شرکت معماری)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت کالیبریت_بیم فمیلی_بیم مسکونی

 

 

 

بیم مدلر متین مهرپویا

(مشغول به کار در تهران)

 

توربوداینامو_رویت استراکچر_رویت مپ_
رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی

 

 

بیم مدلر ولاء بوستانی

(مشغول به کار در شرکت معماری)

 

رویت آرکیتکچر

 

 

بیم مدلر وحید اکبری

(تجربه گرفتن جاب آفر)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_توربوداینامو

 

 

 

بیم مدلر الیسا مدیری

(تجربه استفاده از دوره های مختلف)

 

رویت آرکیتکچر

 

 

بیم مدلر خانم زارع

(ارسال نظر درمورد دوره آموزشی)

 

رویت آرکیتکچر

 

 

بیم مدلر خانم رها ایرانی

(مدرس نرم افزار رویت)

 

رویت آرکیتکچر

 

بیم مدلر ساسان پریشانی

(تجربه گرفتن جاب آفر)

 

رویت آرکیتکچر_رویت مپ
 

بیم مدلر نادیا اخلاقی

(تاثیر پشتیبانی مستقیم مدرس)

 

رویت آرکیتکچر_بیم مسکونی
 

بیم مدلر سونا براتی

(تجربه کلاس حضوری و دوره آموزشی)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان

 

تا کنون به 12 سازمان و دانشگاه خدمات بیم ارایه کرده‌ایم.