بعد از دیدن رویت آرکیتکچر _ پروژه اجرایی امیرحسین عابد

 

مدارک پروفشینالی شهریار مطلبی از آتودسک آمریکا

 

 

 

 

 

بیم مدلر فرهاد طبایی

(مشغول به کار در خانه مدرن پاسارگاد)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان_بیم فمیلی_توربوداینامو

 

 

بیم مدلر ماری عمرانی

(مشغول به کار در کشور آلمان)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان_بیم فمیلی

 

 

بیم مدلر رضا زارع

(مشغول به کار در شرکت معماری)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت کالیبریت_بیم فمیلی_بیم مسکونی

 

 

 

بیم مدلر متین مهرپویا

(مشغول به کار در تهران)

 

توربوداینامو_رویت استراکچر_رویت مپ_
رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی

 

 

بیم مدلر ولاء بوستانی

(مشغول به کار در شرکت معماری)

 

رویت آرکیتکچر

 

 

بیم مدلر وحید اکبری

(تجربه گرفتن جاب آفر)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_توربوداینامو

 

بیم مدلر ساسان پریشانی

(تجربه گرفتن جاب آفر)

 

رویت آرکیتکچر_رویت مپ
 

بیم مدلر نگار مطلبی

(جهش زمانی با آموزش اصولی)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر
 

بیم مدلر سونا براتی

(تجربه کلاس حضوری و دوره آموزشی)

 

رویت آرکیتکچر_رویت استراکچر_رویت مپ_رویت کالیبریت_نویس ورک_بیم مسکونی_بیم بیمارستان

 

 

 

 

 


 

 

بیم مدلر نادیا اخلاقی

(تاثیر پشتیبانی مستقیم مدرس)

 

رویت آرکیتکچر_بیم مسکونی