Circle در اتوکد :

جهت ترسیم دایره در اتوکد از دستور Circle استفاده می شود که در این بخش به روش های مختلف ترسیم آن بطور کامل پرداخته شده است.

روش های ترسیم عبارتند از :

Center , Radius

Center , Diameter

2 - Point

3 - Point

Tan , Tan , Radius

Tan , Tan , Tan

با داشتن هرکدام از این پارامترها میتوان روش مناسب را انتخاب نمود و دایره ی مدنظر را ترسیم کرد.

1) اتوکد و رویت از جمله نرم افزار های پرکاربرد جهت تهیه و ترسیم نقشه های فاز 2 می باشد.

2) آیا با مواردی که در رویت معماری آموزش داده می شود آشنایی دارید؟

3) می توانید دستورات اولیه رویت را نیز در این بخش مشاهده نمایید.


   هم اکنون آموزش این بخش را مشاهده نمایید ...