Array در اتوکد :

از دستور Array جهت تکرار یک موضوع طبق یک قاعده خاص می باشد که دارای حالت های مختلفی می باشد که در این بخش از آموزش به طور کامل می پردازیم.

انواع حالت های Array :

Rectangular Array

تکرار موارد به صورت جدولی

Path Array

تکرار در امتداد یک مسیر مشخص

Polar Array

حول نقطه مرکزی ، تکرار به صورت دورانی

نکته :در این دستور تعداد تکرار آیتم مورد نظر، فاصله هر آیتم باهم و ... نیز قابل تنظیم می باشد که به طورکامل به آن پرداخته شده است.


1) اتوکد و رویت از جمله نرم افزار های پرکاربرد جهت تهیه و ترسیم نقشه های فاز2 می باشد.

2) اتوکد نرم افزاری رایج برای رشته های معماری ، عمران و نقشه کشی می باشد و یادگیری آن به نسبت راحت است.

3) رویت از جمله نرم افزارهای حوزه BIM بوده و دارای بخش های مختلف معماری ، سازه و تاسیسات می باشد که توانایی و کاربرد این نرم افزار یادگیری آن را به امری ضروری برای اشتغال در خارج از کشور و مهاجرت تبدیل کرده است.


   هم اکنون آموزش این بخش را مشاهده نمایید ...