• 428
  • 1779 مرتبه
بیمارستان امام حسین (ع)

بیمارستان امام حسین (ع)

1400/06/10

نام پروژه:

بیمارستان امام حسین (ع)

موقعیت :

مشهد - انتهای سرافرازان


کاربری :

درمانی 


مساحت پروژه :

26000 متر مربع

کارفرما:

مهندسی سپاه شرق کشور

بخش های در حال مدلسازی :

سازه (ازبیلت)