در این آموزش از نرم افزار رویت به ایجاد Join در عناصر رویت با Dynamo در چند ثانیه پرداخته ایم.

یکی از فرایندهای زمان بر در Revit  ایجاد Join بین عناصر دارای بخش مشترک می باشد که در این آموزش این فرایند چند ساعته را به چند ثانیه خواهیم رساند و این یکی از هزاران قابلیت بی نظیر Dyanmo می باشد ، در این روزها از Dynamo در پروژه های BIM به صورت گسترده و حرفه ای استفاده می شود که دلایل مختلفی را دارد ، قطعا یکی از این دلایل کوتاه کردن مسیر کارها و از همه مهمتر کاهش چشمگیر زمان انجام پروژه می باشد که در دنیای فعلی ما جز اصلی ترین معیار ها است بنابراین مهندسین و طراحان ناگذیر خواهند بود تا از این روش های جدید استفاده نمایند.

 

مدرس : مهندس شهریار مطلبی