راحت ترین شیوه کدنویسی در داینامو

اگه فکر میکنی کد نویسی در داینامو راحت نیست!
حتما این پست رو ندیدی،
چون در این پست بهت کمک میکنم با ترفند محاوره گویی یک گره کلیدی بنویسی