آموزش داینامو در رویت

بدون دقت پنجره بزارید !
پنجره رو بدون کنترل O.K.B روی دیوار قرار دادی اما حواست نبوده اون رو کنترل کنی!
اگه تصمیم بگیری به شیوه سنتی دست انداز رو کنترل کنی
هم زمانتو از دست دادی هم از این حواس پرتی از مدلسازی خسته میشی

الان خیلی راحت میتونی با یک گره در #داینامو یک
گره کور رو باز کنی