داپلیکیت پیشرفته در رویت

اضافه شدن داینامو به رویت
مثل اسفناجیه که #ملوان_زبل میخورد
به همون شدتت قدرتمند و سریع و باهوش

#داینامو هم کلیک موست رو کم میکنه و هم جلو اشتباهت رو میگیره
به علاوه این فرصت زیادی پیدا میکنی تا پروژه رو پر از دیتیل کنی اما خیلی سریع پرزانته کنی