برای تقویت طراحی خود ، دیوارهای شیب دار به از نوع معماری ، سازه ای یا دیوارهای شیشه ای ایجاد کنید.

شما می توانید با دیواره های شیب دار در پلان ، نما ، برش ، دید سه بعدی ارتوگرافیک و پرسپکتیو کار کنید.

دیوارهای شیب دار را به همان روشی که دیوارهای عمودی ایجاد می کنید ، ایجاد کرده و اصلاح کنید. 

یک دیوار شیب دار را به عنوان یک دیوار عمودی قرار دهید ، سپس از پارامتر Cross-Section در Properties حالت Slanted را انتخاب کنید و با استفاده از پارامتر Angle from Vertical ، زاویه دیوار را مشخص کنید. می توانید یک دیوار عمودی موجود را به یک دیوار شیب دار تغییر دهید. پنجره ها یا درهای درج شده در دیواره های شیب دار را تنظیم کنید تا با استفاده از ویژگی Orientation Wall Instance ، زاویه دیوار را دنبال کنند.

 

برای ترسیم دیوار های شیب دار در Revit 2021 آموزش زیر را دنبال کنید :

  • ابتدا دیوار خود را با توجه به نوع سازه ای و یا معماری ، انتخاب نمایید

  • سپس مدل دیوار را انتخاب نمایید

  • دیوار را به صورت عادی و همیشگی ترسیم نمایید

  • دیوار ترسیم شده را انتخاب کرده و از منوی Properties و گزینه Cross-Section حالت را بر روی Slanted قرار دهید

  • از گزینه Angle from Vertical مقدار زاویه شیب خود را مشخص نمایید

 

 

شما می توانید مانند همیشه با نقاط ابتدا و انتهای دیوار آن را ویرایش کنید و در حالت مورب زاویه نیز قابل تغییر می باشد.