با استفاده از ابزار Cut Geometry می توانید کلیک کنید و یا انتخاب کنید که کدام شکل بریده می شود و کدام یک نیست ، صرف نظر از زمان ایجاد شکل.

وقتی یک Void ایجاد می کنید ، فقط روی هندسه موجود تأثیر می گذارد. در این حالت ، می توانید از ابزار Cut Geometry استفاده کنید تا آن از اشکال بعد از خود نیز کم شود.

شما به طور معمول شکل را با Void برش می دهید. با این حال ، شما می توانید مدل های Solid را برش دهید. این مدل ها شاملconceptual masses و model family  هستند.
توجه: هنگامی که از دستور Cut Geometry استفاده می کنید ، ماده شیء دوم انتخاب شده برای هر دو جسم اعمال می شود.

شما نمی توانید System Family ، Detail Family , Profile Family  را با مواد Solid برش دهید.
توجه: در حالی که این ابزار و ابزار UnCut Geometry در درجه اول برای Family قرار دارد ، می توانید از آنها برای تعبیه دیوارهای شیشه ای ستفاده کنید.
توجه: درFamily Editor، پارامتر Cuts Geometry کنترل می کند که آیا باطل هندسه تقاطع در خانواده را کاهش می دهد یا خیر. پارامتر Comet Geometry از درجه اعتبار ساقط می تواند به یک پارامتر بله / خیر Family مرتبط باشد تا بتواند رفتار برش را به صورت پارامتری برای موارد Family کنترل کند.

 

مراحل استفاده از این ابزار :

  1. ابتدا در محیط فمیلی یک حجم ایجاد کنید ، این حجم می تواند منفرد و یا Join شده از چند جسم باشد

  2. در داخل آن یک Void ایجاد کنید .

  3. یک شکل دیگر ایجاد کرده و با شکل اول Join نمایید

  4. از سربرگ Modify ابزار Cut را انتحاب کنید و Void را انتخاب کنید

  5. سپس شکل دومی را که ترسیم کردید انتخاب کنید

    خواهید دیدکه از دو جسم کم خواهد شد