برای تغییر دید و نمایش گرافیکی عناصر مشخص شده توسط فیلتر ، از فیلتر استفاده کنید.

می توانید از فیلتر عناصر انتخاب شده یا یک فیلتر مبتنی بر قانون استفاده کنید که عناصر را با استفاده از مقادیر پارامتر مشخص می کند.

 

 

 

نحوه استفاده :

  1. یک دید را باز کنید.

  2. بر روی پنل View tabGraphics (قابلیت مشاهده / گرافیک) کلیک کنید و بر روی تب Filters کلیک کنید.   

  3. روی ADD کلیک کنید

    1. اگر تا کنون فیلتری ایجاد و اضافه نکردید ،حال اضافه کنید
  4. می توانید چندین فیلتر را در همان نمای اعمال کنید. ترتیب ترتیب فهرست بندی آنها در زبانه فیلتر از گفتگوی Visibility / Graphic Overrides اولویت را تعیین می کند. فیلتر در بالای لیست اولویت دارد.
  5. حال در منوی جدید ستون Enable Filter اضافه شده است که می توانید بجای حذف کردن یک فیتلر آن را موقتا غیر فعال نمایید.

فیلتر فقط برای نمای فعلی اعمال می شود. برای اعمال فیلتر در مجموعه نمایشها از الگوهای نمایش استفاده کنید.