اگه نمیدونی بیم BIM چیست؟
مزیت بیم برای ساختمان چیه؟
مزیت استفاده از بیم برای مالکان ساختمکان چیست؟
این ویدیو را ببینی به همین جواب این سوالات خواهی رسید
اگه سوالات بیشتری داری آموزش بیم مسکونی را بهت پیشنهاد میکنم که جواب های کاملی در این بخش به سوالات شما دادم