قرارداد نویسی بدون ضرر مالی

اگر نحوه صحیح قرارداد نویسی تحت بیم را نمیدانید لطفا مدلسازی نکنید!

ممکن است شما،با یک قرارداد ضعیف هر آنچه به عنوان دستاورد به ان نگاه میکنید به آسانی از دست بدهید.

برای رفع این مشکل بزرگ در دوره آموزشی بیم مسکونی به شما کمک میکنیم قراردادی تنظیم کنید بعد از طرح دعوی توسط شما یا کارفرما به دلیل کسورات در مدلسازی یا کم لطفی هایی کارفرما به شما یک فرد متخصص به جایی شخصیت قضایی و حقوقی تصمیم نهایی را بگیرید .

 

تصمیم یک متخصص در صنعت ساخت باعث میشود هیچ حقی از شما ضایع نشود.