واقعیت افزوده یا AR

زمان آن رسیده است که کارفرما را متحیر تخصص خود کنید.شما به طور کامل در آموزش بیم 2 مسکونی یادمی‌گیرید چطور با یک تلفن همراه و تبدیل پروژه به اندازه واقعی همه را شگفت زده کنید.
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
اجازه دهید کارفرما در پروژه اش قدم بزند و از اینکه به شما اعتماد کرده است نهایت
لذت را ببرد.
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
🟢در بیم 2 مسکونی به صورت کامل اِی آر آموزش داده شده است
🟢به زودی آموزش ای ار با اپلیکیشن دیگری به بیم 2 مسکونی اضافه خواهد شد.
‌‌