مسئولیت های بیم مدلری

در مسیر یادگیری #بیم_مدلری
دو نکته کلیدی وجود دارد

  1. مهارت مدلسازی

  2. توانایی دید اجرایی

‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
مدلسازی ساختمان بدون دید اجرا فاقد ارزش ساخت است.