واقعیت افزوده یا AR

بعد از اجرا هم واقعیت افزوده به صاحب ساختمون کمک زیادی میکنه
چون اگه یه جایی نم زد، زود مکانشو پیدا کنن
بدون ترس میخ به دیوار بکوبن
اگه بخوان بازسازی کنن بدونن لوله کجاست و تیشه به ریشه ساختمون نزنن
به شرط اینکه ازبیلت رو تبدیل به ای ار کنی.