پیاده سازی سیستم بیم

ورود موفق به بازار کاربیم فقط با این سه شرط:

ممکنه آموزش‌های زیادی دیده باشین
اما به اندازه کافی فردی موفق نباشین!
چون فقط ابزار را آموزش دیده اید!
صرفا یادگیری ابزار شما را به واقعیت اجرا که هدف بیمِ نزدیک هم نمیکنه.

 

اگر این سه اصل طلایی را جدی نگیرید قطعا در تیمی حرفه ای بازیکن ذخیره و ساده خواهید بود.