6 نرم افزار مخصوص بیم مدلر

چقدر باید وقت بزاریم؟؟ این همه نرم افزار تخصصی رو یاد بگیریم؟
بیم مدلرها برای مدلسازی تحت اطلاعات به نرم افزار نیاز دارند نه اینکه به همه نرم افزاری نیاز دارند
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌
بیم مدلرها به نرم افزارهایی که در حوزه تخصص اکادمیک و فرایند کار تیمی جدا از تخصص مثل داینامو و... به انها
نیازمند به یادگیری هستند.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌
چه عاملی باعث میشه به نرم افزاری خاص گرایش پیدا کنیم؟