انتظارات بی جا بیم مدلر

فراموش نکنیم !
یک روزی در موقعیتی بودیم که الان نیروهای تازه نفس در آن موقعیت ایستاده اند، با این تفاوت که شاید توان آنها نسبت به گذشته ما نیز بالاتر و ارزشمند تر باشد .