این پروژه به چند بیم مدلر نیاز داره؟

چند روزه یه پروژه رو تحویل کارفرما میدی؟

همه کارفرما ها وقتی به ما میرسند عجله دارند
رو پیشونی مدلر نوشته من فوری پروژه رو تحویل میدم!
حالا کارفرمات گفته 26 روزه پروژه‌ام 🤨رو تحویل بده
چطوری با چند #بیم_مدلر سر تاریخ مشخص پروژه رو بدون ضرر مالی تحویل میدی؟