فمیلی پارامتریکِ زانویی

بیش از 70 درصد اقلام موردنیاز در "تاسیسات ساختمان ایرانی"در رویت مپ پیش بینی نشده یا دقیقا آن قطعه طبق نقشه‌ی تاسیساتی به اندازه قابل توجهی مفید نیست.
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
بر این اساس مدلرها موظف هستند، با توجه به مهارت کافی نسبت به نیاز نقشه تاسیسات، فمیلی مورد نظر را
منطبق با استانداردهای کمپانی های سازنده اقلام تاسیسات, مدلسازی و علاوه بر آن در رویت مپ جایگزینِ مدل پیش فرض رویت مپ کنند.
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
مزیت مدلسازی پارامتریک اقلام چیست؟
پارامتریک شدن اقلام، مدلرها را توانمند میکند که بدون مدلسازی مجدد فمیلی‌های هم خانواده بتوانند نسبت به نیاز نقشه به آسانی سایز آنها را تغییر بدهند و در نتیجه سرعت مدلسازی را افزایش بدهند.