فمیلی زانویی در رویت

بیش از 70 درصد قطعات مورد نیاز در "تاسیسات ساختمان ایرانی"در رویت مپ پیش بینی نشده .  بیم مدلرها رویت مپ به خاطر این کمبود ملزمن یک بار برای همیشه فمیلی های ایرانی را به صورت پارامتریک مدلسازی کنند. 
مزیت مدلسازی پارامتریک اقلام چیست؟
پارامتریک شدن اقلام، مدلرها را توانمند میکند که بدون مدلسازی مجدد فمیلی‌های هم خانواده بتوانند نسبت به نیاز نقشه به آسانی سایز آنها را تغییر بدهند و در نتیجه سرعت مدلسازی را افزایش بدهند. اگه علاوه بر آموزش
فمیلی زانویی در رویت به آموزش جامع تاسیسات نیاز داشتین آموزش کامل رویت مپ را بهتون پیشنهاد میکنم.