واقعیت افزوده (AR) در سازه

قبل از اینکه ساختمان بسازی داخلش راه برو
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌
#واقعیت_افزوده از اون وجه تمایز های جذابیه که
میتونی هم کارفرما رو متحیر کنی هم همکارات رو
یکی از کلیدی ترین ارایه های تحت بیم که میتونی
پروژه رو روی مقیاس و زمین واقعی فعالش کنی
تا پیکره ساختمانت رو قبل از ساخت ببینی

‌‌‌‌