تبدیل ایده به ابزار در داینامو

وقتی #کارت_گره_میخوره
سخت و پیچده و وقت گیر میشه یا به تنهایی کاری از دستت بر نمیاد
با استرس زنگ میزنی به دوستی که بهت نه نمیگه و مورد اعتمادته
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌
داینامو دقیقا همون دوست همه فن حریف و پایه اس

مدلسازیت به گره خورده ؟
 #داینامو_بهت_نه_نمیگه
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌
آموزش این بخش در گروه بیم مدلری رویت معماری ارسال شد.