در این مبجث از آموزش رویت به آموزش ارتباط دو طرفه بین Revit و Excel با Dynamoپرداخته ایم.

یکی از مهمترین عملکرد ها در متره و برآورد با Revit نحوه صحیح انتقال جداول به محیط Excel می باشد که به ضروت عادی این رابطه یک طرفه بوده و در صورت اعمال تغییر در Revit جدول Excel به روز رسانی نشده و نیاز به دریافت خروجی مجدد می باشد ، حال با کمک Dynamo ما می توانیم یک ارتباط دو طرفه بین این دو نرم افزار برقرار کنیم که با اعمال تغییر در هر یک از این دو در نرم افزار دوم نیز تغییرات اعمال گردد ، برای این منظور از الگوریتمی در این آموزش استفاده می کنیم .