اضافه بنا بدون شاکی خصوصی

اضافه بنا تخلف رایج در شهرسازی
‍ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
احتمالا پروژه‌ها ساختمانی را دیده‌اید که توسط شهرداری به دلیل تجاوز از حد تراکم منطقه یا ساخت و ساز بیش از سطح اشغال مجاز، پملپ و از روند ساخت ان‌ها جلوگیری به عمل اورد!
‍ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
یکی از تخلف‌های متداولی که باعث پلمپ ساختمان می‌شود اضافه بناست.
‍ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
شهرداری با متخلفان چه برخوردی می‌کند؟
شهرداری می‌تواندبه دلیل تخلف، مالک را به پرداخت جریمه نقدی یا تخریب بخشی از ساختمان محکوم نماید.