کرونا و Revit

معمارانی که میخواهند با طراحی خود کرونا ویروس" رو کنترل کنند.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌
اتودسک برای کمک به این دسته از معماران و با توجه به یکی از پرتوکل های بهداشت جهانی یعنی فاصله گذاری اجتماعی ابزاری را جهت کمک در اختیار انها قرار داده است .طراحان با استفاده از این قابلیت میتوانند طراحی های خود را بررسی و چندین الترناتیو ایجاد کرده و نهایتا به بهترین ایده دست یابند.