ازبیلت چیست؟

هر نوزادی پس از تولد نیازمندِ شناسنامه و پرونده پزشکی است و تا زمان حیات هم همواره نشان دهنده هویت آن بشمار می‌رود.
همچنین پیوسته به مدارک پزشکی و هویتیِ این نوزاد، به دلیل مختلف پروند اضافه می‌شود
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
نقشه های ازبیلت برای پروژه ِحکم شناسنامه را دارند و پس از ساخت پروژه بر اساس وضعیت موجود ترسیم می‌شوند. و تا پایان عمر مفید ساختمانهمواره به روز نگه داشته می‌شوند.
سطح جزییات 500 #ازبیلت میباشد.