هوشمند سازی فمیلی

شرطی سازی مانند قانونی برای کنترل و مدیریتِ بهتر است.
اما قانونی که کاملا هوشمند می‌باشد
فرضا در مسیری از قانون تخطی کرده‌ایم که مامور راهنمایی رانندگی نبود ، احتمالا دوربین های نظارتی هوشمندی هستند که عدم رعایت قانون را به ما تذکر خواهند داد.
شرطی نویسی در فمیلی هم ایجاد قانونی برای کنترل بیم مدلر میباشد.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
به عنوان مثال: یک مدلر،فمیلی را نسبت به کاتالوگ یک قطعه‌ی شرکت سازنده شرطی سازی میکند یعنی برای فمیلی محدودیت یا قوانینی تعریف میکند.
‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
حال اگر مدلر ابعادی خارج از کاتالوگ انتخاب کند که در کاتالوگ نباشد به صورت کاملا شفاف به مدلر هشدار داده می‌شود.