نکات تحویل فایل به کارفرما

کشتی‌ تون رو از صخره دور نگه دارین
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
ارسال فایل برای کارفرمایی که لبخندش رو تبدیل به اسکناس نکرده گل به خودیِ ...
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌
✔️به نظرتون چه رفتاری نسبت به این درخواست صحیح؟