عملکرد شیرپارامتر در Revit

دوخت و دوز فمیلی به پروژه

همیشه کنترل کردن پارامتر برای فمیلی های که به طور غیر مستقیم در رویت وارد میشوند دارای مشکلاتی است.

فمیلی غیر مستقیم فمیلی ایست که در زیر مجموعه یک دستور اصلی استفاده می‌شود.
مثل مقطع یک گچ بری که فمیلی پروفایل بوده اما در دستورات دیگر مانند دیوار حتی پروفیل پله و ...استفاده می‌شود.

شیرپارامتر یکی از راه حل های کنترل پارامترهایاین دسته از فمیلی‌ها میباشد.