LOD یا سطح جزئیات


در قبایلی که زبان مشترک ندارند کار یکسان کردن دشواره
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
ایده بیم فُرم از اونجایی جرقه خورد که بین کارفرماها و تیم‌های بیم در تنظیم قرارداد مشکلاتی به وجود اومد.
علمای بیم هم دور هم جمع شدند تا مشکل رو در سطح جهانی برطرف کنند.🤔
‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍
اما برای برطرف کردن یک مشکل جهانی نیاز به ایده جهانی بود؟
اونها از زبان بابلی که زبان مشترک بین قبایل بود الهام گرفتند
تا جلوی ناهماهنگی‌های بین کارفرما و بیم مدلرها رو بگیرند.