فاز 2 نازک کاری ستون در رویت 
چرا متره رویت دقیق نیست؟ 
این سوال را زیاد ازم میپرسندو بارها گفتم که متره رویت بسیار دقیق است. 
اگر در رویت به صورت اجرایی مدلسازی کنید قطعا خروجی متره درستی را دریافت خواهید کرد. مدلسازی اجرایی همه چیز نیست شما باید بلد باشین به صورت تکنیکال از ابزار های رویت برای نازک کاری مدلسازی ستون استفاده کنید. ترکیب دید اجرایی و تکنیک های مدلسازی در رویت باعث میشه متره شما درست باشد. من امیدوارم آموزش رایگان فاز 2 نازک کاری ستون در رویت باعث بشه توانایی شما در این بخش افزایش پیدا کنه ولی اگه میخواین مدلسازی بی عیبی رو تجربه کنید از آموزش کلیدی فاز دو در رویت معماری استفاده کنید