در این مبحث به بررسی ویژگی های Autodesk Revit 2020 می پردازیم.

آخرین نسخه منتشر شده از نرم افزار محبوب Autodesk Revit 2020 که منتشر گردیده است دارای ویژگی های بسیار عالی می باشد که بخش اصلی آن در سازه و اتصلات آن می باشد و در بخش های معماری و سازه نیز دارای تغییرات خوبی داشته است ، در بخش سازه و مخصوصا بخش اتصالات و ابزار سربرگ Steel کسری هایی داشتیم که در این نسخه سعی بر رفع و بهبود آن داشته اند. در این بخش این ویژگی ها را مشاهده خواهید کرد.

 

PDF Into Revit

Cloud Models for Revit Update

Support for Sketchup 2018 Import and Link

Elliptical Walls

Publish Cloud Models on Revit Home

Path of Travel

Improved OR in View Filters

Material Appearance Improvement

Material User Interface Improvements

Image and PDF Improvements

Tag Schedule and View Filter for Elevation

Track and Edit Scope Box Parameter in View List

Copy and Paste Legends Across Sheets

Create Parts from Imported Geometry

InfoCenter Reduction

Improved Rebar Copy & Move Logic

Steel Connections for Dynamo

Multi Rebar Annotation for Free Form Rebar

Multi Rebar Annotation to Concrete Faces

Rebar in Model-in-place Stairs

Enhanced Performance for Detailed Steel Models

Propagation of Steel Connections

Steel Connections Grouping

Tags and Dimensions of Steel Elements

Home Run Improvements

Change Service Improvements