نقش مدسازی بیم در جلوگیری از خسارت پروژه

یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار مدلسازی تحت بیم در ایران چیست؟
کارفرما ها مایلند با پیش بینی اشتباهات احتمالی در نرم افزار، از خسارت مالی در پروژه جلوگیری کنند و از مدلرها انتظار دارند، با کسب مهارت در بخش بیم برای کاهش هزینه‌ها به آنها کمک کنند.

دقیقا از مدلر ها چه انتظاری برای کاهش قیمت ها دارند؟
کارفرما ها از شما انتظار دارند با "بررسی تداخلات (کلش گیری) و رفع آنها" به کاهش هزینه و خسارت مالی در پروژه به آنها کمک کنید.

و این درخواست مهم  پایه ثابت های بند قراردادنویسی این روز های پروژه هایی هست که تحت بیم مدلسازی می شوند و حالا به آسانی یادمی‌گیرید تداخلات را بررسی و آنها را رفع کنید .