قیمت گذاری صحیح پروژه BIM

از شما به عنوان نیروی متخصص آموزش دیده بی ای ام انتظار میرود نتنها در مدلسازی بلکه در قیمت گذاری صحیح و منطقی با توجه به عوامل تاثیر گذار از حق خود دفاع کنید .

کسب مهارت در بی ای ام بسیار مهم است
اما کافی نیست !
شما با یادگیری قیمت گذاری صحیح و براورد عوامل موثر هر پروژه‌ای را با هر مقیاس و سطح نمایش و... به آسانی قیمت گذاری کنید .

برخی از عوامل موثر:

متراژ پروژه

سطح نمایش

مدت زمان تحویل

بیم مدلر فعال در پروژه

اجاره بها دفترمهندسی

و ...